JavaScript đã bị tắt trong trình duyệt. Xin hãy bật lên. Làm thế nào để bạn sử cookies?.
Tôi là:
Tôi là
Tôi đang tìm kiếm:
Tôi tìm
Độ tuổi:
ở độ tuổi tuổi
Từ:
từ
thành phố
Thêm tuỳ chọn:
đã chọn đã chọn Chọn tuỳ chọn thêm tuỳ chọn thêm thêm lựa chọn
Tìm
Làm quen United States, Ashburn

Tìm kiếm không hiển thị bởi vì bạn đã vô hiệu hóa «tham gia hồ sơ cả bạn trong tìm kiếm». Để xóa giới hạn bạn phải

Пользователю Борисовского Сайта Знакомств - love.vborisove.by
Уважаемые беларуские пользователи сервиса общения портала love.vborisove.by! Убедительно просим вас учитывать следующую информацию: сервис общения love.vborisove.by не проверяет информацию, размещаемую в анкетах пользователей на предмет ее достоверности. Кроме того, информируем вас о том, что в целях соблюдения беларуского законодательства, сервис общения love.vborisove.by не направлен на использование данных о физических лицах Республики Беларусь с целью их знакомства с иностранными гражданами и лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории другого государства, а также не содействует знакомству либо встречам граждан РБ с иностранными гражданами (лицами без гражданства). Убедительно просим Вас, соблюдать действующее законодательство и использовать сервис общения love.vborisove.by исключительно для общения с пользователями из Республики Беларусь. Если предложенные условия не соответствуют вашим целям, то рекомендуем вам воспользоваться другими интернет-сервисами и услугами организаций, имеющих соответствующую лицензию.Спасибо за ваше понимание ;)

Thanh toán dịch vụ thành công

Dịch vụ sẽ được kích hoạt trong vài phút.
Đồng ý

1 lỗi xảy ra

Tải lại trang và thử lại trong 5 phút
Đồng ý